Zásady ochrany osobních údajů

Iveta Gebauerová, se sídlem Za Bažantnicí 1196 / 19, IČ 74273221 (dále jen Lektor) dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále také „Nařízení“). Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování včetně profilování. Informace k výkonu těchto a dalších Vašich práv podle Nařízení uvádíme níže v tomto dokumentu. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese provozovny (Iveta Gebauerová, Za Bažantnicí 1196/19, Praha 4 Kunratice).

V souladu s našimi povinnostmi správce osobních údajů budeme respektovat Vaše práva při zpracování Vašich osobních údajů a níže uvádíme postupy pro výkon Vašich práv.

Právo na informace (právo na přístup k osobním údajům)

Vaším právem je požádat Lektora o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Máte právo na poskytnutí dalších informací ohledně zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu článku 15. Nařízení. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné proto, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo vznést námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Zejména můžete vznést námitku proti nedůvodnému zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů nebo proti zpracování pro účely marketingu. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům na příslušný dozorový úřad, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. Právo na omezení zpracování máte také v případě, kdy vznesete námitku proti neodůvodněnému zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů nebo proti zpracování pro účely marketingu.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Právo na výmaz však máte v případě, že zpracovaní Vašich údajů již nebude pro tyto účely potřebné. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@english-benefit.cz nebo písemně na: Iveta Gebauerová, Za Bažantnicí 1196/19, Praha 4 Kunratice.

Ve věci informací k výkonu Vašich práv se můžete rovněž obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete na webu https://www.uoou.cz.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Lektor dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo v případě ochrany našich právních zájmů a oprávněných zájmů.

Webové stránky - soubory protokolů

Lektor dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo v případě ochrany našich právních zájmů a oprávněných zájmů.

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří: Vaše IP Adresa, Otevíraná stránka našeho webu, Kód odpovědi http/s, Identifikace Vašeho prohlížeče, rozlišení monitoru apod. Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně pěti let.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování a optimalizace webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Informace o zpracování osobních údajů

Iveta Gebauerová, se sídlem se sídlem Za Bažnatnicí 1196 / 19, IČ 74273221, tímto podává informace o zpracování osobních údajů (dále též „OÚ“) a poučení o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme Vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na nás obrátili. Co se rozumí osobními údaji? Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (např. jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk a datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail).

Kdo je správcem OÚ?

Správcem OÚ je Iveta Gebauerová.

Co je základem pro zákonné zpracování OÚ?

Pro zákonné zpracování OÚ Nařízení vymezuje podmínky:

  1. subjekt údajů (dále též „SÚ“) udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů;
  2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je SÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto SÚ;
  3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
  4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů SÚ nebo jiné fyzické osoby;
  5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
  6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu OÚ, zejména pokud je SÚ dítě.

Jaký je rozsah zpracovávaných OÚ?

Iveta Gebauerová zpracovává OÚ SÚ v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, email, kontakty na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb, informace o zdravotním stavu, historie objednávek.

Jaký je účel a doba zpracování?

Iveta Gebauerová zpracovává a uchovává OÚ za podmínek stanovených platnou právní úpravou, údaje, které studenti poskytují k uzavření smlouvy a tuto a jejímu následnému plnění. Součástí naší práce je organizace jazykových kurzů, vedení evidence o průběhu jazykových kurzů a vystavování hodnocení studentů, k čemuž osobní údaje potřebujeme.

Pro zákazníky, jejichž zaměstnanci se zúčastňují zakázkových jazykových kurzů, zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy, jejíž součástí jsou naše povinnosti v oblasti vedení evidence jazykové výuky a souvisejícího reportingu získaných kompetencí.

Zpracováváme také e-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy, kteří využili naši službu jazykových testů či jazykových auditů. V těchto případech jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před plněním smlouvy na žádost subjektu osobních údajů.

Studentům nebo zájemcům o jazykové kurzy, kteří prošli jazykovým testem, jsme oprávněni v souladu s GDPR v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem zasílat též další informace a obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy. Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty. E-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy uchováváme až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů.

Jaká je role v oblasti správy a zpracování osobních údajů?

Při zpracování osobních údajů můžeme mít roli správce nebo zpracovatele osobních údajů.

Správcem osobních údajů jsme pro naše studenty veřejných a privátních kurzů, v případě, kdy uzavíráme smlouvu s fyzickými osobami, které se účastní našich jazykových kurzů. Osobní údaje v takovém případě získáváme přímo od studentů, tedy od subjektů osobních údajů.

Zpracovatelem osobních údajů jsme pro právnické osoby, jejichž zaměstnance vyučujeme v zakázkových jazykových kurzech nebo ve veřejných kurzech. V takovém případě získáváme osobní údaje od zaměstnavatele studentů, který je správcem jejich osobních údajů.

Jak a kým jsou OÚ zpracovávány?

OÚ SÚ jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně Ivetou Gebauerovou, přičemž OÚ jsou uchovávány v zabezpečené místnosti tak, jak stanoví legislativa. Při správě osobních údajů dodržujeme veškerá obvyklá bezpečnostní opatření.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

Máte právo na přístup k osobním údajům: Na základě vaší žádosti vám musíme sdělit, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo, abychom vám sdělili účel, rozsah, dobu uchování a zpřístupnění těchto údajů. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již nepotřebujeme, nebo odpadnou právní důvody zpracování, nebo nám takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování. Máte též právo vznést námitku proti využití vašich údajů v přímém marketingu. Po podání námitky bude využití vašich dat pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu okamžitě ukončeno. Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na info@english-benefit.cz

Předání osobních údajů dalším osobám

Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití. Mohou být předávány externím lektorům, poskytovatelům právních, daňových a účetních služeb a poskytovatelům IT služeb. Zpracovatelům jsou údaje vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.